Þeer osJeWêveeLeeb®eer keÀce&Yetceer- Þeer#es$e yeefnjJee[er

Denceoveiej ­esLes Þeer veJeveeLe osJemLeeve mesJee ceb[U ì^mìkeÀefjlee 10 SkeÀj peceerve Kejsoer kesÀueer. ­ee peefceveerle cegK­ele: Þeer veeLeheer" mLeeheve keÀ©ve DeefleLeerie=n lemes®e veeLehebLeer Jee*dce­ee®es Jee®eveeue­e GYeejues peeJes lemes®e mebMeesOeve keWÀê mLeeheve keÀjeJeer, Yetefceiele Je megjef#ele veeLehebLeer jmeMeeUe GYeejCeer keÀjeJeer Demee he.het. Þeer osJeWêveeLeeb®ee efJe®eej neslee.