peerJee-efMeJee®³ee ³ee Yesìeruee~ vekeÀes vekeÀes js JesU Deelee~~

Þeer osJeWêveeLeeb®eer keÀce&Yetceer- Þeer#es$e yeefnjJee[er

yeefnjJee[er LesLeerue peceerveer®eer Kejsoer...

efJeefJeOe veeLehebLeer mLeUeb®ee peerCeexÜej keÀjCLeekeÀjerlee Je veeLekeÀeLee&®Lee Òe®eej ÒemeejekeÀjerlee DeeJeMLekeÀ leer DeeefLe&keÀ MeÊeÀer GYeer keÀjlee LeeJeer, Lee YeeJevesletve `®ewlevLe keÀeefveHeÀ heshej efceue' megª keÀjCLee®es keÀece osJeWêveeLeebveer neleer Iesleues. lLee®e yejesyej meJe& efMe<Leebvee heshej efceue®Lee efJeefJeOe keÀeceele iegbleJeues. lLeeb®eer DeeefLe&keÀ yeepet meg¢{ nesF&ue Je les meeOevesuee peemle JesU osJet MekeÀleerue DeMeer lLeeb®eer YeeJevee nesleer. heshej efceuekeÀjerlee peeiee MeesOele Demeleevee DeeheuLee keÀener efMe<LeebmeceJesle vesJeemes LesLeerue ÒeJejs®Lee leerjeJejerue Keueeue efhebhejer Lee ieeJeer Deeues. lesLetve peJeU®eer yeefnjJee[er LesLeerue megceejs 8 SkeÀj peceerve lLeebveer peevesJeejer 1981 ceOLes heshejefceuemee"er Kejsoer kesÀueer. Þeer efJepeLekegÀceej megUs leLee Þeer osJesvêveeLe cenejepe efveLeesefpele heshej efceue®es DeOLe#e Je JLeJemLeehekeÀerLe meb®eeuekeÀ nesles. DeefJeÞeeble Þece keÀªve yeefnjJee[eruee keÀejKeeve®Lee keÀeLee&ue­eekeÀefjlee lLeebveer Fceejle GYeer kesÀueer nesleer.