legPes efceue peeSieer cebpeerues~ Jees nJee kesÀ ©Ke Yeer yeoue peeSbies~~

veeLepeerves neLe mejhej jKe efo³ee~ lees ef®ejeie jences peue peeSbies~~

YeeJeeJemLesle Þeer osJeWêveeLe

leeb[Je ve=lLe...
SkesÀ efoJeMeer he.het. Þeer osJeWêveeLeebvee ®ewlevLe keÀeefveHeÀveeLeeb®Lee meceeOeer®es oMe&ve Iesle Demeleevee YeeJe DeJemLee Òeehle Peeueer DeeefCe lLeebveer ueies®e®e meYeeceb[heele LesJetve leeb[Je ve=lLe kesÀues. ef$eMegU oesvner neleele Oeªve les mJele:YeesJeleer FlekeÌLee Jesieeves efHeÀjues keÀer lLeeb®Lee oesvner KeebÐeeJejerue PeesÈLee Mejerjeheemetve ueebye iesuLee neslLee. ÒelLe#e HeÀesìesJeªve®e Lee®eer keÀuhevee keÀjlee Lesles.

YeeJeeJemLesleerue DeeosMe...
he.het. meodieg© ®ewlevLe Þeer osJeWêveeLe cenejepeeb®ee YeeJeeJemLesleerue DeeosMe cnCepes DeelceGVeleer®eer veJeer efoMee®e Deens. les cnCeleele keÀer,

"met#ce osnmes nce veeLepeer nw yevesngJes Kego, uesefkeÀve efkeÀmes helee ueiee nw Deye lekeÀ?
nceeje meyemes Gb®ee keÀece og:Keer DeelceeDeeWkeÀe og:Ke keÀce keÀjvee Deewj
Gmes Meg×e®ejCe keÀer Dee®e ueieevee Lener nw ~
peneB peneB ceQ og:Ke osKelee ntB, JeneB JeneB veeLepeer ÒekeÀì nesles nw ~
yemme... og:Ke otj keÀjvee Lener me®®eer F&MJej mesJee nw ~
ve Len Jesoevleer nesvesmes efceuesiee, vee kegÀjeCe Lee yeeLeyeue he{kesÀ efceuesiee ~
yesìs! me®®ee Jesoevle lees ogmejeWkeÀe og:Ke otj keÀjvesJeeues veeLepeer ceW nw ~
Gmes keÀesF& hen®eevelee vener ~ Len hen®eeveves ceW ye[er keÀ"erveeF& nw ~
Deeefo ceW DeeefoveeLe Les Deewj peie kesÀ Deblecesner DeeefoveeLe kesÀ veeLe ner jnWies ~
vee keÀesF& ceveg nesiee, vee keÀesF& ogmeje F&MJej nesiee ~
F&MJej keÀes he{ves mes vener hee­ee peelee ~ vee osKevesmes efoKeeF& oslee ~
vee megveves mes megveeF& oslee ~ F&MJej lees yevevesmesner heeLee peelee nw ~
yesìs! Len veeLepeer keÀer DeelceesVeeflekeÀer efoMee nw !...!