iegªefJevee cepe osJener veener~ ÜwleeÜwleer YeeJener veener~

O³eeve iegª®es Jemes ns ceveer~ keÀe³eer ceeP³ee jeIeJe veece~~

%eeve Leesie lees osJesvê keÀeLeer

6 peguew 1974 jespeer ieg©heewefCe&ces®Lee efoJeMeer veiej LesLeerue ceeke¥À[sLe cebefojele Þeer osJesvêveeLeebveer efJeOeerhetJe&keÀ ÜwleeÜwle heer"e®eer mLeehevee kesÀueer.

ÜwleeÜwle heer"e®ee Fefleneme - Þeer efMeJeefoveveeLeebveer hew"Ce LesLeerue ce" mLeeheve keÀªve veeLehebLee®eer HeÀej cees"er mesJee kesÀueer Deens. ne ce" SsefleneefmekeÀ ce" mecepeuee peelees. Lee ce"ele veeLehebLeer ÜwleeÜwle heer" nesles. Þeer efMeJeefoveveeLe kesÀmejer Leebveer ieesj#eveeLeeb®eer hejbheje cenejeä^ele ªpeefJeueer. lees®e Jeejmee osJesvêveeLeebveer heg{s ®eeueefJeuee.

Lee heer"ele DeeefoveeLeeb®Lee ®eeboer®Lee heeogkeÀe Demetve lLeeJej keÀener leebef$ekeÀ Leb$es keÀesjueer Deensle. lemes®e ®eeboer®Lee cegkegÀìeJejner keÀener leebef$ekeÀ Leb$es Deensle. veeLehebLeer yeeCee cnCepes JesMe, Mewueer, Me=bieer, PeesUer, veeLehebLeer peeveJes, hegbieer, Iegbie©, ef®eceìe, ef$eMegU, [ceª, MebKe Lee Jemlet "sJeuLee peeleele. G®®e Deemeveemee"er ieeoer, uees[, lekeÌLee, í$e DeMee efoceeKeeves ns heer" mLeeheve kesÀues. Lee heer"e®eer ojjespe hetpeeDe®ee& nesles.