meeOekeÀeb®ee meeOekeÀ DemeMeer~ efJeÜeveeb®ee iegªpeve nesMeer~

DebOe oerveeb®ee pevekeÀner yeveMeer~ YeÊeÀerves peie legpe Yepes meoe~~

®ewlevLe meodieg© Þeer osJesvêveeLeebveer Iesleuesueer n"Leesie efMeefyej

he.het. meodieg© ®ewlevLe Þeer osJesvêveeLe cenejepeebveer DeeÞeceMeeUs®Lee hegjeleveOeleeaJej [eWiejieCe, Denceoveiej, Þeerjecehetj DeMee DeveskeÀ ef"keÀeCeer n"Leesie efMeyeerjs Iesleueer. Lee efMeyeerjeletve Þeer osJesvêveeLe efMe<Leebvee (meeOekeÀebvee) n"Leesieer meeOeves®es ÒeefMe#eCe osle Demele. veJeOLeeve Leesieeleerue yeejkeÀeJes meebietve mJele: ÒeelLeef#ekeÀ keÀªve meeOekeÀebkeÀ[tve meeOevee keÀjJetve Iesle Demele. lLee meeOevesletve yeNLee®e meeOekeÀebvee efoJLe DevegYeJe Deeues.

Þeer osJesvêveeLe Leeb®es %eeveoeve DeLeebie meeiejemeejKes nessles. pLeeÒeceeCes DeveskeÀ veÐee meeiejeuee LesTve efceUleele lLee®eÒeceeCes les meJee¥vee DeeheuLeeceOLes meeceeJetve Iesle Demele. Lee®e efMeyeerjeletve Þeer osJesvêveeLeebveer hejkeÀeLee ÒeJesMe Je kegbÀ[efueveer®Lee <eì®eLeÀeb®es oMe&ve meeOekeÀebvee mJele: ÒeelLeef#ekeÀ keÀªve Ie[efJeues. Lee®e efMeyeerjeletve lLeebveer ieg©oef#eCee cnCetve meeOekeÀeb®eer JeeF&ì JLemeves ceeefieleueer Je lLeebvee JLemevecegÊeÀ kesÀues, keÀejCe Þeer osJesvêveeLe cnCeeLe®es, JLemevecegÊeÀ PeeuLeeefMeJeeLe meeOekeÀ Leesiee®ejCeeme LeesiLe veener.