leerLe&-Yemce osF& keÀjer G×ejb~ ogëKe cegÊeÀ nesleer YeÊeÀ melJejb~~

peerJe - ye´ïe mesJee nescenJeve

Þeer osJesvêveeLe cenejepeebveer peerCeex×eje®Lee keÀeceeyejesyej DeeOeeeflcekeÀ keÀeLe&ner megª kesÀues. ce{eruee oj DeceeJemLesuee nescenJeve megª kesÀues. lLee efoJeMeer osJeWêveeLe efvepe&uee GheJeeme keÀªve nJeve keÀjeLe®es. efme× Deefivemee#e og:Keeves efheef[le ueeskeÀeb®­ee JLeLee otj keÀjle Demele. ®ewlevLe Þeer keÀeefveHeÀveeLeeb®Lee meceeOeer cebefoje®Lee DeeJeejele®e meceeOeer cebefojemeceesj lLeebveer nescekegbÀ[ mLeeheve kesÀues nesles. YeÊeÀieCeebvee Òeef®eleer LesT ueeieueer, leMeer ce{er®Lee ®ewlevLe keÀeefveHeÀveeLeeb®Lee ie[eJej YeÊeÀeb®eer DeceeJemLesuee ieoea Jee{t ueeieueer.

veeLemebÒeoLeele peerJe ye´ïe mesJesuee HeÀej cenÊJee®es mLeeve Deens. ÒelLeskeÀ peerJeelcee ne efMeJeelcee, lees®e hejceelcee ns ceevetve lLee®eer mesJee cnCepes®e hejceelcLee®eer mesJee DeMee G®®e keÀesìer®ee YeeJe LesLes Deens.