oeme Demet os legP³ee ªhee®ee~ %eeveer Demet os legP³ee ke=Àhes®ee~~

mesJekeÀ ceer lej iegª Dee%es®ee~ jesceer Demet os jeIeJe veece~~

DeOLeeeflcekeÀ GÊejeefOekeÀejer pLes÷ efMe<Le Þeer efpeleWêveeLe

Þeer osJeWêveeLe ns Deieoer meg©Jeeleerheemetve®e Þeer efpeleWêveeLe (Þeer. iebieejece vejmewLLee efJeÐes) Leebvee yejesyej IesTve®e ce{erle keÀeLe& keÀjerle nesles. DeceeJemLes®Lee efoJeMeer Þeer osJeWêveeLe lLeebvee Yemce ueeJetve Je [eskeÌLeeJej nele "sJetve peerJeLye´ïe mesJes®ee DeeosMe ÐeeLe®es. lLeebvee®e les Deeheuee GÊejeefOekeÀejer ceevele nesles. Þeer osJeWêveeLeebveer ®ewlevLe keÀeefveHeÀveeLeebmeceesj lLeeb®LeeJej MeefÊeÀheelener kesÀuee neslee. he.het. Þeer osJeWêveeLe cenejepeebveer lLeeb®Lee MesJeì®Lee DeceeJem­esuee lej meebefieleues keÀer, ``legce efmeHe&À DeeWkeÀej Yeer efvekeÀeueesies lees nce JeneB Ke[s nes peeSbies~'' Þeer osJeWêveeLeebveer mLeeheve kesÀuesuLee ``Þeer veJeveeLe osJemLeeve mesJee ceb[U ì^mì''®es meef®eJener les nesles Je Þeer osJeWêveeLeeb®Lee meceeOeerveblej les DeOLe#e Peeues. he.het. meodieg© Þeer osJeWêveeLe ns 3 ces 1982 jespeer ®ewlev­e DeJemLesle iesuLeeveblej lLeeb®es pLes÷ efMe<Le Þeer efpeleWêveeLe ns heer"eOeerMe Peeues. lLeebveer ``Þeer veJeveeLe osJemLeeve mesJee ceb[U ì^mì'' DeeefCe ``Þeer veeLehebLeer ÜwleeÜwle heer"e®es'' keÀeLe& cees"îee vesìeves, ieg©Þe×sves Je meodieg© DeeosMeevegmeej heg{s ®eeueefJeues. Þeer. efpeleWêveeLeeb®Lee he½eele Þeer KeieWêveeLe heer"eOeerMe Deensle. Deepener ns keÀeLe& ®eeuet Deens DeeefCe YeefJe<Leelener ns keÀeLe& Demes®e ®eeuet jenCeej Deens. keÀejCe ns DeeefoveeLeeb®Lee DeeosMeeves he.het. meodieg© Þeer osJeWêveeLeebveer mLeeheve kesÀuesues heer" Deens. hee$e yeoueleerue heCe Þeer osJeWêveeLeeb®es ®ewlevLe LegieeveLegies Lee heer"e®es keÀeLe& DeeheuLee efMe<Le Je YeÊeÀebkeÀ[tve efvejblej keÀ©ve IesF&ue.