®ewlevLe Þeer keÀeefveHeÀveeLe (Þeer#es$e ce"er, Denceoveiej)

Denceoveiej efpeu¿eele DeveskeÀ veeLeeb®eer meceeOeermLeeves DemeuLeeves leer veeLeYetceer cnCetve DeesUKeueer peeles. veiej-heeLe[ea jmlLeeJej efveJe[gbies ieeJe Deens. lLee ieeJeeheemetve oesve cewue DeblejeJej ce{er ns ieeJe Deens. Lee ieeJeeleerue ìskeÀ[erJej ®ewlevLe Þeer keÀeefveHeÀveeLeeb®eer mebpeerJeve meceeOeer Deens. ®ewlevLe keÀeefveHeÀveeLe Þeer peeefuebojveeLeeb®es ÒecegKe efMe<Le Je veJeveeLeebhewkeÀer SkeÀ veeLe. he.het. Þeer osJeWêveeLeebveer ce{er LesLeerue ®ewlevLe keÀeefveHeÀveeLe cebefoje®ee peerCeexÜej 1972 meeueer kesÀuee. cebefojele Þeer osJeWêveeLeebveer heeogkeÀeb®eer mLeehevee kesÀueer. lLeebveer Þeer keÀeefveHeÀveeLeeb®Lee cebefojele peerJeLye´ïe mesJee, LeesiemeeOevee, Deveg÷eves kesÀueer. ®ewlevLe keÀeefveHeÀveeLeeb®Lee cebefojele oMe&ve IesleuLeeveblej osJeWêveeLeeb®Lee peerJeveeuee keÀueeìCeer efceUeueer DeeefCe les DeefOekeÀeefOekeÀ DeeOLeeeflcekeÀ ceeiee&keÀ[s JeUues.