Þeer osJesvêveeLeeb®eer keÀce&Yetceer - Þeer#es$e yeefnjJee[er

Þeer ®ewlevLe keÀeefveHeÀveeLe heshejefceuemee"er Þeer osJesvêveeLeebveer yeefnjJee[er vesJeemee LesLes 7 SkeÀj peceerve Kejsoer kesÀueer nesleer. ÒeJeje veoerkeÀe"er mJeeceer jeIeJeWêeb®es cebefoj ÒemleeefJekeÀ heshej efceue®Lee DeeJeejele lLeebvee GYeejeLe®es nesles. lLeecegUs lLeebveer DeeheuLee efMe<LeebmeceJesle ceb$eeueLeced les vesJeemee Demes megceejs 750 efkeÀceer Deblej heeLeer ®eeuetve heefJe$e ce=efÊekeÀe DeeCeu­ee. 9 les 18 HesÀye´gJeejer 1982 Lee keÀeueeJeOeerle heoLee$ee keÀe{C­eele Deeueer. DeveJeeCeer, megef®eYet&le nesTve heefJe$e ce=eflekeÀe vesJeemee LesLes DeeCeuLee neslLee. DeveskeÀ efMe<LeieCe Lee heoLee$esle menYeeieer Peeues nesles.