oeme legPee ceer legP³ee®e Yepeveer~ peeiee ÐeeJeer legP³ee®e ®ejCeer~

leve ceve meejs legP³ee keÀejCeer~ cenecegêe Ðee iegª jeIeJeWêes~~

ceneLee$ee

e.het. Þeer osJesvêveeLeebveer 3 ces 1982 jespeer LeesieceeLesves cenemeceeOeer Iesleueer. DeeouLee efoJeMeer Þeer osJesvêveeLe hegCLeeuee Deeheues Jeef[ueyebOet kewÀ. ®ebêkeÀebleoeoe megUs Leebvee YesìeLeuee iesues nesles. lLeeb®ee DeeosMe IesTve les veiej LesLes Deeues Je lesLetve vesJeemes yeefnjJee[eruee iesues. lesLes®e lLeebveer Deeheuee osn "sJeuee.

ce{er LesLeerue ceLegj ìskeÀ[erJej pesLes Þeer osJesvêveeLe Yemce meceeOeer meeOevee keÀjle nesles, lesLes les cenemeceeefOemle Peeues. veiej les ce{er Lee cene­ee$esle ef"keÀef"keÀeCeer ieeJekeÀjer Þeer osJesvêveeLeeb®es Debeflece oMe&veemee"er GYes nesles. MeskeÀ[es YeÊeÀieCe LeeJesUer npej nesles. $LebyekesÀéej LesLetve veeLehebLeer heb[s Þeer. yeehetpeer OeejCes Je Þeer ieesj#eveeLe ce"eleerue Þeer yegOeveeLe Je Þeer MebkeÀjveeLe GheefmLele nesles. metLee&mlee®Lee JesUer Þeer osJesvêveeLeebvee YeÊeÀebveer meeÞetveLeveebveer DeKesj®ee efvejeshe efouee. DelLeble MeeskeÀekegÀue Demes JeeleeJejCe nesles. uee[kesÀ meodieg© osnªheeves YeÊeÀebceOLes veJnles. cee$e ®ewlevLe ªheele melele YeÊeÀeb®Lee hee"erMeer GYes Deensle.