cen<eea Leesieer DejefJebo Je Leesieer ceeleepeer heeB[s®ejer

he.het. osJeWêveeLe cegbyeF&uee pes.pes. mketÀue Dee@HeÀ Deeefke&ÀìskeÌ®ej ceOLes JeemlegMeeðee®ee DeYLeeme efMekeÀle Demeleevee lLeeb®eer DeesUKe Leesieer DejefJeboeb®es YeÊeÀ Demeuesues [e@. cegKepeea Leeb®LeeMeer Peeueer. [e@. cegKepeea ns peyeuehetj efJeÐeeheer"e®es ÒeeOLeehekeÀ nesles. Þeer. osJeWêveeLe DeeefCe [e@. cegKepeea Leeb®es Oeeies pegUues. Leesieer DejefJeboeb®Lee DeeosMeeves [e@. cegKepeea Leebveer Þeer osJeWêveeLeeb®Lee cemlekeÀeJej nele "sJetve MeÊeÀerheele kesÀuee. cee$e, [e@. cegKepeea Leebveer lLeeJesUer osJeWêveeLeebvee meebefieleues keÀer, ceer legPee iegª veener. legPes iegª leguee LeLeeDeJekeÀeMe Yesìleerue. hejbleg ceer efouesueer meeOevee let ®eeuet "sJe.

lLeeveblej osJeWêveeLeebveer meelelLeeves meeOevee Je ceb$ehe"ve ®eeuet "sJeues. Leesieer DejefJeoeb®Lee cegbyeF&leerue DeeÞeceele osJeWêveeLe O­eeveOeejCee keÀje­e®es. Leesieer DejefJebo DeeefCe heeB[s®ejer ceeleepeeR®Lee ke=Àhesves osJeWêveeLeebvee OLeeve DeJemLesle Demeleevee lLeebvee Deeheues iegª jeIeJeWêleerLe& Leeb®es oMe&ve Peeues.

cnCetve he.het. meodiegª ®ewlevLe Þeer osJeWêveeLe cenejepe Leesieer DejefJeboebyeÎue ke=Àle%elee JLeÊeÀ keÀjleevee cnCeleele...
ieg©ke=Àhes®Lee DeeOeer Yesìues ~ meveeLe keÀjCLee keÀejCe Peeues ~
ye´ïehegjer ceer legcne heeefnues ~ oMe&ve osJetveer %eeveer kesÀues ~~

lemes®e ceeleepeeRyeÎue ke=Àle%elee J­LÊeÀ keÀjleevee cnCeleele...
cegêe osJetveer Leesieer kesÀues ~ ceeles cepeuee iegª efceUeues ~
ye´ïehegjer let lehe Dee®ejues ~ iet{ ceuee ns menpe mecepeues ~~