leve ceve meejs legP³ee®e Yepeveer~ mesJee meejer legP³ee®e keÀejCeer~

o³ee keÀjer leg ceeP³ee peveveer~ O³eeve OeejCeer Demes let meoe~~

osJesvêveeLeeb®Lee megefJeÐe helveer lLeeiecetleea ceeF&meensye

e.het. Þeer osJesvêveeLe cenejepe vesnceer cnCee­e®es, ``ceePes Deelce®eefj$e ceePLee helveer®Lee lLeeiee®Lee MeeF&ves®e efueneJes ueeiesue...“

Þeer osJesvêveeLe cenejepeebveer kesÀJeU DeeheuLee Òeheb®ee®ee efJe®eej keÀOeer kesÀuee veener. npeejes IejebceOLes %eevee®eer Je Þe×s®eer pLeesle ÒepJeefuele kesÀueer. og:KeerkeÀäer ueeskeÀeb®Lee peerJeveeleerue DebOe:keÀej otj kesÀuee. Deeheues peerJeve DeeOLeeeflcekeÀ keÀeLee&le Jeentve Iesleues, lesJne l­eebveer kegÀìgbyee®eer peyeeyeoejer ceeF¥Jej meesheefJeueer nesleer. lLeebveer leer peyeeyeoejer DelLeble meceLe&heCes heej hee[ueer. lesJne ceeF¥®Lee ceeies lLeeb®es Jeef[ue [e@. Mejo®ebê DeebyesieebJekeÀj Je DeeF& meew. G<ee DeebyesieebJekeÀj KebyeerjheCes GYes nesles.

DeeheuLeeuee Meerleue íeLee osCeeje Je=#e ÒeKej metLe&efkeÀjCeeb®ee oen menve keÀjerle Demelees. Lee®eer peeCeerJener DeeheuLeeuee keÀOeer nesle veener. lLee®eÒeceeCes meodieg© ke=Àhes®Lee íeLesle npeejes, ueeKees peCe yemeleele. cee$e, DeeheuLeeuee íeLee osCeeNLee Je=#ee®eer ÒelLeskeÀ MeeKee ceeF¥®Lee ªheele ÒeKej oen menve keÀjles.