DeJeleejer let ¿ee YetefceJej ~ peheelehee®³ee meeceL³ee&Jej ~

he´meVe nesleer osJener legpeJej ~ ceefncee ne pees Jeoleer meoe ~~

heb®ecegKeer cee©leer Je ceneue#ceer®ee DeeMeerJee&o

he.het. Þeer osJesvêveeLe cenejepeebveer ceb$eeueLeceduee jeIeJeWê mJeeceeR®Lee mesJesuee iesues Demeleevee lLeebveer lesLes SkeÀ keÀ"esj Deveg÷eve kesÀues. kesÀJeU SkeÀ JesU SkeÀ ceg"er®ee Yeele kesÀuee. lLeeleueener SkeÀ Yeeie ieeF&uee, SkeÀ Yeeie kegÀ$­eeuee DeeefCe SkeÀ Yeeie mJele: ûenCe kesÀuee. Lee Deveg÷eveeveblej peJeU®e DemeuesuLee ieebOeeU ieeJeele Þeer osJesvêveeLe iesues. lesLes heb®ecegKeer cee©leer DeeefCe ceneue#ceer®eer peeie=le mLeeves Deensle. Þeer osJesvêveeLeeb®Lee keÀ"esj Deveg÷eveeves heb®ecegKeer cee©leer Je ceneue#ceer lLeeb®LeeJej Òemevve Peeueer. Þeer. osJesvêveeLeebvee oesvner osJeleebveer ¢äeble osTve DeeMeerJee&o efouee.