Demetveer Jew<CeJe MewJee®eejer~ ie=nmLe Demetveer ³eesiee®eejer~~

he.het. Þeer osJesvêveeLeeb®eer keÀewìgbefyekeÀ heeée&Yetceer

e.het. Þeer osJesvêveeLeeb®es kegÀìgbye Oeeefce&keÀ Je=Êeeryejesyej G®®e efMeef#elener Deens. he.het. meodieg© Þeer osJesvêveeLeebb®es mebhetCe& veeJe Þeer. efJepeLekegÀceej meKeejece megUs. lLeeb®es Jeef[ue Þeer. meKeejece heeb[gjbie megUs ns jWpe HeÀe@jsmì Dee@efHeÀmej nesles. lLeeb®Lee ceeleesÞeer meew. meerleeyeeF& meKeejece megUs Lee Oeeefce&keÀ Je=Êeer®Lee neslLee. he.het. osJesvêveeLe ns leerve YeeT Je oesve yeefnCeer, Leesjues yebOet ®ebêkeÀebleoeoe ceOeues efJepeLekegÀceej cnCepes®e osJesvêveeLe lej OeekeÀìs yebOet jcesMeoeoe, cees"îee Yeefieveer FbogleeF& Je meJee&le OeekeÀìer yeefnCe kegÀcego (yesyeer).

he.het. osJesvêveeLeeb®es Leesjues yebOeg ®ebêkeÀebleoeoe Leeb®Lee hee"erJejerue oesve YeeT Jeejues. lLeecegUs lLeeb®Lee DeeF& vesnceer ef®eblesle DemeeLe®Lee. SkesÀ efoJeMeer he.het. osJesvêveeLeeb®Lee Iejer SkeÀ meeOeg heg©<e Deeues. Þeer osJesvêveeLeeb®Lee ceeleesÞeeRveer lLeebvee efYe#ee efoueer lLee meeOegbveer cet"Yej Debieeje osJesvêveeLeeb®Lee DeeF&me efouee Je meebefieleues, ``ceeF&, leguee hegvne cegueiee nesF&ue Je lees efkeÀleeaJeeve nesF&ue.“ Demes yeesuetve les meeOet efveIetve iesues. heg{s keÀener Je<ee¥veblej pees cegueiee Peeuee les®e he.het. meodieg© Þeer osJesvêveeLe nesLe.

Þeer osJesvêveeLe THe&À efJepeLekegÀceej meKeejece megUs Leeb®ee efJeJeen 27 ces 1969 jespeer kegÀ. Yeejleer (JewMeeueer) Mejo®ebê DebyesieebJekeÀj B.A. (Hon) Leeb®esyejesyej hegCes LesLes mebhevve Peeuee. he.het. Þeer osJesvêveeLeeb®es meemejs [e@. Mejo®ebê oÊee$eLe DeebyesieebJekeÀj M.Sc. Ph.D. ns hejU®Lee ne@HeÀefkeÀve FefvmììîetìceOLes men meb®eeuekeÀ (Assit. Director) nesles, lej meemegyeeF& meew. G<ee Mejo®ebê DeebyesieeJekeÀj B.A. (Hon) Lee efJeLeÀer keÀj DeefOekeÀejer neslLee. Þeer osJesvêveeLeebvee SkeÀ keÀvLee meew. jepeÞeerleeF& Je heg$e Þeer. veeruesMeoeoe DeMeer oesve DehelLes Deensle. meew. jepeÞeerleeF¥®ee efJeJeen nesTve lLee heleer peieefoMejeJe HeÀes[keÀj Je cegues ef®e. efJeveerle, ef®e. DeefvekesÀle Leeb®Leemen cegbyeF&le Demeleele. Þeer. veeruesMeoeoebbveer DecesefjkesÀleerue ìskeÌmeeme LegefveJnefme&ìerletve Ph.D ner heoJeer mebheeove kesÀueer Deens. lLeeb®Lee helveer meew. $e+®ee Leebveerner ìskeÌmeeme LegefveJnefme&ìerletve Ph.D ner heoJeer vegkeÀleer®e mebheeove kesÀueer Deens.