Jeso iegª®es %eeve iegª®es~ JeeCeer iegª®eer cevener iegª®es~

keÀce& iegª®es ³eesie iegª®es~ DeÜwlee®es jeIeJe veece~~

%eeve Leesie lees osJesvê keÀeLeer

he.het. osJeWvêveeLeeb®es peerJeve cnCepes veeLekeÀeLee&leerue SkeÀ lehe®e nesles. pLee ef"keÀeCeer les peeleerue, lesLes meledmebie megª JneLe®ee. DeveskeÀ ef"keÀeCeer lLeeb®eer Yee<eCes, JLeeKLeeves JneLe®eer. YeÊeÀ, efMe<Leeb®Lee MebkeÀeb®es meceeOeeve les keÀjeLe®es. les %eevemeeiej nesles. DeeheuLeekeÀ[erue %eeve les efMe<Leebvee ÐeeLe®es.

Þeer osJesvêveeLe cenejepe efMe<Leebvee ceeie&oMe&ve lLeeb®Lee ceOetj JeeCeerletve keÀjeLe®es. lesJne leneve, YetkeÀ njhetve Þeesles cenejepeeb®Lee meledmebieeceOLes ceb$ecegiOe nesle Demele. DeOLeelce, meeOevee, YeeweflekeÀ peerJeveeyeÎue cenejepe meelelLeeves efMe<LeieCeebvee ceeie&oMe&ve keÀjeLe®es.