³eesieer O³eeveer Demes meb³eceer~ Yesìer efMeJeeuee nesJetve %eeveer~

meoeefMeJe ne meoe efvejbpeveer~ peerJeve ³ee®es ³eesieer cee³ee~~

%eeve Leesie lees osJesvê keÀeLeer

veeLehebLeerLeeb®es owJele Þeer MebkeÀj cnCepes®e DeeefoveeLe. ce{erceOLes YeieJeeve MebkeÀjeb®es SkeÀ Òee®eerve nscee[hebLeer cebefoj Deens. l­eeuee efme×séej (Deeheséej) cnCeleele. ®ewlevLe keÀeefveHeÀveeLe Lee®e ef"keÀeCeer mesJee keÀjerle Demele, DeMeer DeKLeeefLekeÀe Deens. Lee cebefojele Þeer osJevêveeLeebvee DeeefoveeLeeb®ee mee#eelkeÀej Peeuee. lLee cebefojeleerue YeieJeeve MebkeÀjemeceesjerue veboer efkeÀlLeskeÀ Je<e& GIe[îeeJej DemeuLeeves lees Kethe peerCe& Peeuee neslee. lLeecegUs cenejepeebveer 1977 ceOLes ÞeeJeCe DeceeJemLee heesÈLee®Lee efoJeMeer Deesìe yeebOetve veboer®eer Òeefle÷ehevee kesÀueer. lLee JesUer DeeefoveeLeebveer cenejepeebvee DeeMeerJee&o efouee. cenejepeebvee YeeJeeJemLesle DeeosMe efceUeuee. lLee®e #eCeer yeeyeebveer efMeJeLeeie Le%e keÀjCLee®ee mebkeÀuhe kesÀuee.

eqMeJeLeeiee®eer meg©Jeele 8 ces 1979 JewMeeKe Meg~~ efÜleerLesuee Peeueer Je hetCe&engleer 12 ces 1979 JewMeeKe heewefCe&cesuee Peeueer. JewMeeKe heewefCe&cee ne ®ewlevLe ieesj#eveeLeeb®ee ÒekeÀìefove. lees Leesie cegÎece Þeer osJesvêveeLeebveer meeOeuee keÀejCe SkeÀ npeej Je<ee¥hetJeea Demee®e efMeJeLeeie ®ewlevLe ieesj#eveeLeebveer Lee®e heefjmejele kesÀuee neslee. efMeJeLeeiee®es cegKLe hegjesefnle $LebyekesÀéej LesLeerue veeLehebLeer heb[s kewÀ. Þeer. yeehegpeer OeejCes ns nesles. ÒecegKe Dee®eeLe& vesheeU®es jepeieg© efJeÐeeuebkeÀej Leesieer vejnjerveeLe lemes®e Lepeceeveheoer Þeer. Je meew. ®ebêkeÀebleoeoe megUs (cenejepeeb®es pLes÷ yebOet) ns nesles. Lee keÀeUele he.het. Þeer. osJesvêveeLe ns ®ewlevLeele LesCeeNLee osJeleeb®Lee mJeeielee keÀjerlee ceLegj ìskeÀ[erJej Yemce meceeOeer Je Yemce MewLLesJej nesles. hee®e efoJeme ®eeueuesuLee Lee Le%eemee"er osMeYejeletve YeÊeÀieCe, veeLehebLeer meeOet, heerj, meble, cenble oeKeue Peeues nesles. 24 ye´ïeJe=bo cene©ê mJeenekeÀej keÀjCLeemee"er yemeues nesles. hee®e efoJeme 108 veeLeYeÊeÀ veeLe heesLeer®es heejeLeCe keÀjle nesles. MesJeì®Lee efoJeMeer ogheejer ef"keÀ 12.01 efceveerìebveer Þeer vejnjerveeLe, Þeer osJesvêveeLe Je Þeer ®ebêkeÀeble oeoe Leeb®es nmles hetCe&entleer Peeueer. lLeeveblej Þeer osJesvêveeLeeb®es megboj ÒeJe®eve Peeues. Leesieer vejnjerveeLeebveer hejKe[ Je PebPeeJeeleer JeeCeerle ÒeJe®eve kesÀues DeeefCe MesJeìer meebefieleues, ``24 leemeeb®Lee Deele hepe&v­eJe=äer nesF&ue.“ lLee JesUer GheefmLeleebveer DeeYeeUele heeefnues lej les Deieoer efvejYeÏ nesles, hejbleg Lees[îee®e JesUele Yej Gvnele cesIe pecee Peeues Je cesIe iepe&vesmen cegmeUOeej heeTme Peeuee. lesJneheemetve pescelesce heeTme he[CeeNLee ce{erle ®eebieuee heeTme he[t ueeieuee.