®eens mebkeÀìesves legPes Iesje nes~ ®eens ®eejes lejHeÀ DebOesje nes~

lesjs keÀoce ve [ieceiee³es~ lesje O³eeve efmeHe&À iegªceb$e hes nes~~

he.het. meodieg© ®ewlevLe Þeer osJesvêveeLeeb®eer keÀvLee Je heg$e
cesje jeIeJe ncesMee legcnejs meeLe jnsiee !

he.het. meodieg© ®ewlevLe Þeer osJesvêveeLeebvee oesve DehelLes! ÒeLece keÀvLee jepeÞeer megUs Je ogmejs ef®ejbpeerJe Þeer. efveuesMe megUs. meew. jepeÞeerleeF& keÀuee MeeKes®Lee heoJeerOej Demetve efJeJeenye× Deensle. heleer Þeer. peieoerMe HeÀes[keÀj lemes®e cegues ef®e. efJeveerle, ef®e. DeefvekesÀle Leeb®Leemen lLee cegbyeF&le Demeleele. Þeer. osJesvêveeLeebveer megª kesÀuesuLee `osJesvêveeLe heefyueskeÀMeve' ceeHe&Àle veeLe mebÒeoeLee®Lee Òe®eej Je Òemeeje®es mesJeekeÀeLe& lLeebveer neleer Iesleues Deens.

veeruesMeoeoe cnCepes veeLeeb®ee ke=ÀheeÒemeeo®e ! Þeer osJesvêveeLeebveer lLeeb®es yeejmes DelLeble Leeìeceeìele keÀªve lLeeb®es heeUCLeeleerue veeJe `jsJeCeveeLe' Demes "sJeues. cnCepes nsner `veeLeyeerpe®e' Deens. lLeebveer DecesefjkesÀleerue ìskeÌmeeme LegefveJnefme&ìerletve heerS®e[er ner heoJeer efceUJeueer Deens Je helveer meew. $e+®ee veeruesMe megUs Leeb®­eemen les DecesefjkesÀle Demeleele. veeLe meebÒeoeLee®ee Òe®eejLÒemeej les keÀjleerue Leele MebkeÀe®e veener ! Þeer osJesvêveeLeeb®es meeleemecegêe heefuekeÀ[s veeLe mebÒeoeLee®Lee lellJe%eevee®ee Òe®eej Òemeej JneJee ner F®íe ns®e `veeLeyeerpe' hetCe& keÀjleerue !

he.het. osJesvêveeLe cenejepe vesnceer cnCeeLe®es, ``ceePLee kegÀìgbyee®eer keÀeUpeer ceePes ieg© jeIeJesvêmJeeceer IesCLeeme meceLe& Deensle.“