efJeée efnbot mebcesueve, vesheeU

12 les 17 SefÒeue 1981 Lee keÀeUele vesheeUceOLes PeeuesuLee efJeéeefnbot mebcesueveemee"er vesheeU vejsMeeb®es jepeieg© Leesieer Þeer vejnefjveeLe Leebveer Þeer osJeWêveeLeebvee Deeûene®es Deeceb$eCe kesÀues nesles. lLeecegUs Þeer osJesvêveeLe Lee mebcesueveele GheefmLele nesles. Þeer osJesvêveeLeeb®Lee DeOLe#elesKeeueer mebcesuevee®ee meceejeshe Peeuee. Þeer osJesvêveeLeeb®Lee MegYenmles Lee mebcesueveemee"er DeeuesuLee meJe& YeeefJekeÀebvee ©êe#e Je MeeUerûeece Òeoeve keÀjCLeele Deeues. Lee mebcesueveele Þeer osJesvêveeLeeb®eer DelLeble ÒeYeeJeer Yee<eCes Peeueer. efnbot Oecee&leerue DeeOLeeeflcekeÀ ¢äer keÀeLe Deens, ns mheä keÀªve pevce DeeefCe ce=lLet Leeleerue LeewefiekeÀ cetuLe Òeefleheeove kesÀueer. lemes®e efnbot Oecee&leerue hegve&pevcee®Lee jnmLee®eer keÀejCes mheä kesÀueer. Þeer osJesvêveeLeeb®Lee Lee Yee<eCeecegUs mebcesueveeleerue meJe& GheefmLele DelLeble ÒeYeeefJele Peeues nesles.